vrijdag , januari 19 2018
Home / Actueel / Gescheiden vader strijd voor rechtvaardigheid tegen ex vrouw

Gescheiden vader strijd voor rechtvaardigheid tegen ex vrouw

Hoe vaak lees je het niet gescheiden ouder die strijden tegen onrecht, meestal is de vader de gebeten hond omdat in de regel moeders altijd eerst worden gelooft. Zo ook in het geval wat ik onderstaand beschrijf, een goede vriend van mij die in een strijd is met zijn ex. Echter het vreemde aan het verhaal is dat men onderling afspreken heeft gemaakt en de vrouw in kwestie ineens een incasso organisatie inschakelde in dit geval het NLAI een commerciële organisatie, met aan het hoofd een gerechtsdeurwaarder. Lees het verhaal en huiver wat een heks van een ex zoals kan veroorzaken.

Zoals je zult begrijpen hebben wij enkele details over personen etc achter wegen gelaten, ter bescherming van deze personen en feiten.

scheidingGeachte NLAI,

Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek van ………….. mail ik u zoals afgesproken over het door mij opgenomen gesprek tussen mevr. ANONIEM en mijzelf van ………… eerder dit jaar. Om deze opname te beluisteren verzoek ik u deze downloaden (via wetransfer) gebruik makende van de volgende link; ……….., (het bestand was namelijk te groot om te verzenden via mail), ik ga er vanuit dat u deze opname als vertrouwelijk zult behandelen, en niet zonder mijn toestemming aan derden ter beschikking zal worden gesteld.

Zoals ik u al eerder aangaf verbaast het mij dat iemand maar klakkeloos uw organisatie telefonisch kan benaderen, en allerlei zaken kan uiten zonder dat er hoor en wederhoor is. Ik heb u aangesproken op het feit dat ik mij in deze beroep op het hoor en wederhoor principe voor de volledigheid van de waarheidsvinding, aangezien ik immers kan aantonen dat er mondeling afspraken zijn gemaakt tussen mij en mevr. ANONIEM over het aanpassen van de alimentatie voor ons beider kinderen. Overigens is In Nederland het principe van hoor en wederhoor neergelegd in artikel 19 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ik neem voor het gemak even aan dat u daar van op de hoogte bent.

Ik stel het dan ook zeer op prijs dat u mij vroeg of ik de door mij gemaakte opname van het gesprek destijds ter beschikking wilde stellen. Bij deze doe ik dat dan ook en ben ervan overtuigd dat u tot de conclusie zult komen dat de eis van mevr. ANONIEM geheel onterecht is, en een breuk van de eerder mondelinge gemaakte afspraak, terwijl dit overigens wel als bindend gezien kan worden.

Ik heb de opname destijds gedaan omdat mevrouw ANONIEM aangaf dit op basis van goed vertrouwen te wilde doen en het niet op papier wilde vastleggen. Toch wilde ik deze afspraak vastgelegd hebben, en helaas is dit , zo blijkt nu, ook nodig geweest. Iets wat ik erg betreur.

Zoals u tijdens de opname kunt horen is mevr. ANONIEM zonder enige dwang mijnerzijds akkoord gegaan met de gemaakte afspraak voor de € 100,-  alimentatiebetaling per maand, en benadrukt zij immers zelf dat wij ons beiden aan de gemaakte afspraken dienen te houden, en hebben wij daarna nog een goed gesprek gehad over onze zoon. Als dit allemaal onder dwang gedaan zou zijn zou het toch een heel ander gesprek moeten zijn geweest. U begrijpt dan ook dat de door uw gezonden brief over nalatigheid in betalingen mij erg verbaasde. Er is immers een geldende afspraak.

Bovendien is er in de tussenliggende periode van de gemaakte afspraak nimmer door mevr. ANONIEM aangegeven dat zij het niet eens was met de gemaakte afspraak, noch heeft zij aangegeven deze te willen wijzigen, zowel mondeling, per schrijven of op enig andere manier. Wij zien elkaar tweewekelijks, en juist na het gesprek verliep ons contact goed. Dus bevreemd het mij ten zeerste dat mevr. ANONIEM ineens na zes maanden met de bewering komt dat ik niet aan mijn verplichtingen heb voldaan.

Overigens heb ik het afgesproken bedrag van € 100, – conform afspraak elke maand overgemaakt op mevr. ANONIEM’s bankrekening en ben ik derhalve niet in gebreke gebleven, maar heb conform de gemaakte afspraak telkens het correcte bedrag betaald. In het verleden heb ik ook altijd zonder onderbreking aan de betalingen van de alimentatie voldaan.

Overigens wil ik u erop wijzen dat er in het opgestelde, en door de rechtbank bekrachtigde ouderschapsplan is gesteld dat mevr. ANONIEM en ik zelf voor een eventuele gang naar de rechtbank, of het inschakelen van een mediator, eerst beiden samen in gesprek moesten gaan om problemen of relevante zaken zoals de alimentatie te bespreken. Dit is overigens terug te vinden in het ouderschapsplan onder artikel 6 (geschillen en evaluatie) waar het volgende is beschreven onder punt 2:

Punt 2; In het geval ouders in de toekomst van mening mochten gaan verschillen omtrent de interpretatie of uitvoering van dit ouderschapsplan, zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling te komen.

Dit is dus geschiedt op ………… Want ook hier hebben wij het gehad over een mediator of advocaat, maar wilde er beide eerst samen uitkomen, wat gelukt is zonder tussenkomst van derden.

Beste NLAI, u zult begrijpen dat ik erg geschrokken ben. Ik hoop dat ondanks mevr. ANONIEM uw ‘opdrachtgever’ is u ook eerlijk en neutraal naar mijn verhaal kijkt en ook zo handelt.

Aangezien de gestelde betalingstermijn in uw schrijven erg krap gesteld is, eis ik uiterlijk vandaag nog een antwoord van u en uw client mevr. ANONIEM, en blijf ik bij het feit dat de gemaakte mondelinge afspraak tussen mevr. ANONIEM en mijzelf van …………. geldig en bindend is, en blijft, nogmaals terugkomende op het ouderschapsplan waar duidelijk is gesteld er onderling uit te komen. Ik ga er dan ook vanuit dat de onterechte eis tot nabetaling van mevr. ANONIEM als teniet zal worden afgedaan.

Mvgr,

De heer ………

Maar wat geschiedde vervolgens? Lees onderstaand de reactie van het NLAI;

 

Geachte heer ……..

Ik wil u nogmaals aangeven dat ten eerste wij geen mogelijkheid hebben om dit fragment af te luisteren, en ten tweede heeft u dit zonder toestemming opgenomen.

Voor wat betreft voor wat betreft art. 19 RV kan ik u berichten dat dit is bedoeld VOOR de procedure. In uw zaak heeft de rechter al een beslissing genomen.

Mijn cliënt blijft bij haar standpunt dat u haar onder druk heeft gezet.

Wij handhaven onze termijnen en wanneer de betaling uitblijft zullen we verdere stappen ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Nationaal Loket Alimentatie Inning

Al met al een voorbeeld dat je als vader of ex partner gewoon genaaid wordt… Mocht jezelf zoiets hebben meegemaakt, mail ons dan je verhaal wij publiceren het graag! In de naam van gerechtigheid! Overigens werken er bij het NLAI geen geschoolde personen die dit soort zaken kunnen beoordelen, echter werken ze wel met typemachines aangezien zij de opname claimen niet te kunnen afspelen?? Echter willen ze dit niet doen want als hun client geld vangt worden zij immers betaald.

About admin

Lees Ook

Trump ambtenaren zeggen Rusland om zijn steun voor de Syrische Assad te laten vallen

Trump maant Rusland laat steun voor de Syrische Assad vallen

Trump maant Rusland laat steun voor de Syrische Assad vallen. Ambtenaren in de Trump administratie ...